Vad är en aktie?

En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag. Om du äger en aktie i ett aktiebolag äger du alltså en del av det bolaget. Vad detta innebär beror huvudsakligen på vilken typ av aktie du äger och vad bolagsordningen har att säga om denna typ av aktie. Det är till exempel väldigt vanligt med aktier Vad är en aktie?som ger ägaren rösträtt på bolagsstämman, men det finns aktier som inte för med sig denna typ av rösträtt. På samma vis ger de flesta aktier ägaren rätt att ta emot vinstutdelning om bolagsstämman beslutar om att utdelning av bolagets vinst ska ske, men det finns aktier som inte kommer med någon sådan rätt. Vilken typ av aktie man äger påverkar också vilka rättigheter man har om bolaget upplöses och det finns tillgångar att fördela bland ägarna.

I vardagslag är det väldigt många människor, företag och organisationer som investerar i aktier utan att ha någon tanke på att försöka påverka hur aktiebolaget styrs. Man vill inte gå på någon bolagsstämma och man tänker inte heller på något annat vis utöva det inflytande som aktieägande ger. Vad man är intresserad av är primärt två saker: värdeökning och aktieutdelning. Med värdeökning avses att aktiens marknadsvärde går upp så att man kan sälja sina aktier med vinst. Aktieutdelning är när aktiebolaget betalar ut en del av sin vinst till aktieägarna.

Ordet aktie

Det svenska ordet aktie kommer från latinets actio, som betyder ungefär att agera, att genomföra en handling för att åstadkomma något. Det svenska orden akt, aktion och aktiv har samma ursprung.

Ansvar

En aktieägare är (till skillnad från till exempel ägaren av en enskild firma) inte personligen ansvarig för aktiebolagets skulder. Man kan alltså köpa aktier i ett aktiebolag utan att riskera att förlora mer än det investerade kapitalet. Detta är en av huvudanledningarna till att bolagsformen lanserades och blev så populär. Denna juridiska konstruktion gjorde människor mer villiga att investera pengar i företagsverksamhet eftersom de inte behövde gå från hus och hem och företaget gick i konkurs. Det är svårt att tänka sig ett scenario där vi skulle ha haft den ekonomiska utveckling vi har haft under de senaste seklerna om det inte vore för aktiebolaget och motsvarande inrättningar i andra länder.

Värt att nämna är att långivare som lånar ut pengar till ett aktiebolag kan kräva att en eller flera av aktieägarna tar på sig personligt ansvar för skulden, men för att ett sådant ansvar ska uppkomma krävs särskilda avtal. Det är alltså inte något som sker automatiskt i och med att man blir aktieägare i bolaget. Det är inte ovanligt att banker som lånar ut pengar till fåmansaktiebolag kräver personligt skuldansvar från ägarna för att lånet ska beviljas.

Varför ge ut aktier?

Genom att ge ut aktier får aktiebolaget in ett startkapital. Bolaget skapar aktierna och säljer dem, och får på så vis in pengar eller andra tillgångar som kan användas i verksamheten eller utgöra en reservfond.

Om bolaget senare behöver mer pengar kan det göra en så kallad nyemission, då nya aktier skapas och säljs. En nyemission är ett alternativ till att låna pengar, till exempel om bolaget vill kunna bygga en ny fabrik. Ett lån innebär räntekostnader, som man slipper om man gör en nyemission istället.

Aktiebrev och Euroclear

Förr i tiden ställde svenska aktiebolag ut fysiska dokument som fungerade som bevis för att man var en av aktiebolagets ägare. Ett sådant dokument kallades aktiebrev. Ett aktiebrev kunde omfatta en eller flera aktier, och det finns också exempel på aktiebrev som gällde för en del av en aktie. Gruvan i Tiskajöberg (Falu koppargruva) utställde till exempel aktiebrev som gällde för 1/8 aktie.

Nu för tiden har användandet av fysiska aktiebrev för börsnoterade aktiebolag ersatts av registreringsposter hos Euroclear Sweden (tidigare kallad Värdepapperscentralen). Det är Finansinspektionen som gett Euroclear Sweden mandat att föra register över aktieägare i svenska börsnoterade bolag.

Om du vill äga aktier i ett svenskt börsnoterat bolag kan du skaffa ett eget värdepapperskonto hos Euroclear Sweden och/eller använda dig av en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär. Om du använder dig av en värdepappersdepå innebär dock detta att aktien inte registreras i ditt namn hos Euroclear Sweden utan står i värdepappersdepåförvaltarens namn (så kallad förvaltarregistrering).

Icke-börsnoterade svenska aktiebolag kan välja att använda sig av Euroclear Sweden men har till skillnad från de börsnoterade bolaget inte någon skyldighet att göra det. För icke-börsnoterade aktiebolag går det att uppfylla alla lagens krav på ägarregistrering genom att föra aktiebok.

I skrivande stund finns det flera hundra tusen aktiebolag i Sverige, men bara några hundra av dem är börsnoterade.